GOSPODARKA ŚCIEKOWA
NA TERENIE AGLOMERACJI
ZIELONA GÓRA
ETAP IV

W wyniku realizacji projektu rozwiązane zostaną istniejące problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra.
Zlikwidowany zostanie niedobór systemu kanalizacyjnego poprzez: budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze oraz wykonanie bezwykopowej modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej zlokalizowanej na terenie Miasta Zielona Góra.
Zlikwidowany zostanie niedobór systemu zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwie Krępa i rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
Ponadto w zakresie gospodarki osadami na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy nastąpi rozbudowa w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji.

Wartość Projektu:

 • całkowity koszt Projektu – 76 974 436,79 PLN (z VAT)
 • koszt kwalifikowany Projektu – 61 347 264,42 PLN
 • dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności – 39 108 881,05 PLN.

Zakres rzeczowy Projektu:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 13,18 km
 • budowa sieci wodociągowej – 13,41 km
 • renowacja sieci kanalizacyjnej – 2,79 km
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji.

Projekt obejmuje następujące ZADANIA:

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji,
 2. Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze,
 3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze,
 4. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra,
 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.

Celem projektu jest eliminacja niedoborów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zielona Góra, a w szczególności:

 • w zakresie zaopatrzenia w wodę aglomeracji Zielona Góra - braku zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze sołectwa Krępa oraz części sołectwa Łężyca,
 • w zakresie systemu gospodarki ściekowej – braku zbiorczego systemu kanalizacji w sołectwie Zatonie,
 • w zakresie gospodarki osadowej - braku instalacji do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii przewidzianej do wykorzystania w dalszych procesach przeróbki osadów (suszenie i spalanie) na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy.
 • w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej kanałów zachodzi konieczność ograniczenia zjawisk infiltracji ścieków do gruntu oraz eksfiltracji wód gruntowych do kanałów spowodowanych złym stanem technicznym kanałów, zjawiska te są niekorzystne ze względu na ochronę środowiska gruntowo – wodnego (przedostawanie się do niego ścieków nieoczyszczonych) oraz nadmierną eksploatację oczyszczalni ścieków (przeciążenie hydrauliczne zwiększające koszty jej eksploatacji). Inwestycja spowoduje zniwelowanie negatywnych skutków wynikających ze złego stanu technicznego kanalizacji.

Efekty realizacji Projektu to:

 • przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 580 osób,
 • podłączenie do sieci wodociągowej ok. 600 osób,
 • renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, o długości ok. 2,79 km, zlokalizowana na terenie Miasta Zielona Góra.
 • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok. 13,18 km,
 • długość wybudowanej sieci wodociągowej ok. 13,41 km,
 • wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków,
 • zaopatrzenie w wodę sołectwa Krępa oraz części sołectwa Łężyca.

Efektem docelowym jest możliwość rozwoju mieszkalnictwa oraz działalności gospodarczej, a także wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru, poprzez dostępność infrastruktury spełniającej wymagania prawa. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego oraz celów horyzontalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej przyczyni się do wypełnienia wymagań dyrektyw środowiskowych UE:Dyrektywy 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Dyrektywy 2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna).

Zakończenie realizacji Projektu: 30 czerwca 2022 r.

nfośigw Projekt dofinansowano w formie pożyczki przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 171/2017/Wn04/OW-KI-YS/P

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.  Jest to opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją Projektu poprzez:

Adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub elektroniczny system zgłoszeń:  https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra
Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zatonie w Zielonej Górze
Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze
Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra
Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze