Aktualności na temat projektu

 • „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”
 • Obecnie zakończono roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem:

  - zbiornika osadu zagęszczonego-zmieszanego;

  - układu uzdatniania biogazu, 

  - zbiornika biogazu oraz pochodni;                                                                      

  - zbiornika retencyjnego filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu, stacją dozowania koagulantu i pompownią osadu pokoagulacyjnego; 

  - przepompowni lokalnej;

  - klatki schodowej ob. 2c;

  Zakończono roboty technologiczne związane z wykonaniem:

  - modernizacji istniejących obiektów: zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego oraz zbiornika grawitacyjnego osadu nadmiernego;

  - zbiornika osadu zagęszczonego zmieszanego;

  - zbiornika osadu przefermentowanego;

  - zbiornika retencyjnego filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu, stacją dozowania koagulantu i pompownią osadu pokoagulacyjnego;

  - przepompowni lokalnej;

  Trwają prace konstrukcyjno-budowlane w zakresie wznoszenia budynku wielofunkcyjnego – roboty murarskie ścian, stropów oraz schodów, wykonywane są izolacje termiczne ścian i dachu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń technologicznych.

  Ponadto realizowane są roboty polegające na wykonaniu sieci międzyobiektowych (m.in. sieć cieplna, sieć oleju opałowego, rurociągi tłoczne, rurociągi osadowe), a także trwa realizacja robót elektrycznych (m.in. nowe trasy kablowe oraz instalacje wewnątrz obiektowe).

   

 • „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”

  Trwa realizacja inwestycji. Zakończono budowę kanałów w ulicach: Świętojańskiej, Jęczmiennej, Młyńskiej, Dębowej, Leśnej, Strumykowej i Księżnej Doroty, Lipowej, Świerkowej, Jaśminowej, Parkowej i Zielonogórskiej. Kontynuowane są roboty w ulicy: Chabrowej, Kwiatowej i Kościelnej. Równolegle do budowy sieci kanalizacyjnej realizowane są roboty na przepompowniach ścieków. Na przepompowniach ścieków od PS-1 do PS-6, wybudowano komory pod zabudowę tłoczni, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Jednocześnie na przepompowni PS-1 budowany jest budynek techniczny.

   

   

   

 • „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”

  Trwa realizacja inwestycji. Ułożono rurociągi w ulicach: Odrzańskiej, Porzeczkowej, Krótkiej, Sportowej, Lipowej, Młyńskiej, Truskawkowej, Dolnej, Pięknej, Leśnej, Kasztanowej i Łąkowej. Do ułożenia pozostały rurociągi w ul. Szkolnej oraz w części ul. Podgórnej. Został wybudowany budynek pompowni wody przy ul. Kożuchowskiej. Trwają prace modernizacyjne pompowni przy ul. Zawada- Szkolna. 

   

 • „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra”

  Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty.

   

 • „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”

  Zaadanie zakończono. Mieszkańcy mogą przyłączać się zainteresowani przyłączeniem znajdą informację: http://www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php

 

 • Kontrakt nr 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 24.01.2019r.

  Wykonawca: IDS-BUD S.A. ul. Grzybowska 87 Warszawa.

  Termin realizacji: 31.10.2021r.

  Rozbudowa oczyszczalni miała celu modernizację przeróbki osadów ściekowych, w tym wytworzenie energii elektrycznej z biogazu otrzymanego w procesie fermentacji tych osadów. 

  Na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy powstała instalacja do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu, który wykorzystany zostanie do produkcji energii wykorzystywanej w dalszych procesach przeróbki osadów (ich suszenia i spalania).Proces fermentacji metanowej prowadzony będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu i zostanie poprzedzony termiczną hydrolizą osadu.

 • Kontrakt nr 2 - Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 26.07.2017r.

  Wykonawca: KANWOD Sp. z o.o. Sp.k. Zielona Góra.

  Termin realizacji: 30.09.2019r.

  Zakres wykonany:

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 13,18 km,

  Przepompownie ścieków – 6 szt.

  Roboty uzupełniające dotyczące Kontraktu nr 2 – w dniu 17.07.2020r. została podpisana z Wykonawcą umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego obejmująca wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 0,2km. 

  Zakończono roboty budowalne.

 • Kontrakt nr 3 - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 13.11.2017r.

  Wykonawca: EKO-WOD Sp. z o.o. Świdnica.

  Podwykonawca: KANWOD Sp. z o.o. Sp.k. Zielona Góra.

  Termin realizacji: 13.11.2019r

  Zakres wykonany:

  - budowa sieci wodociągowej - 8,34 km,

  - budowa pompowni wody w rejonie SUW Zawada,

  - przebudowa istniejącej pompowni wody w Zawadzie – ul. Szkolna.

 • Kontrakt nr 4 - Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

  Realizację tego zadania podzielono na 2 części.

  Renowacja - Etap I

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 14.12.2018r.

  Wykonawca: CONS CONTROL SYSTEM z siedzibą w ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

  Termin realizacji: 14.04.2019r.

  Zakres wykonany: renowacja sieci kanalizacyjnej o średnicy 600mm i  dł. 0,7 km

  Renowacja studni kanalizacyjnych – 12 szt.

  Renowacja - Etap II

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 13.07.2020r.

  Wykonawca: Konsorcjum - CONS CONROL SYSTEM Marcin Kupiec –lider, CONS CONTROL-SYSTEM Sp. z o.o., (woj. lubuskie)

  Termin realizacji:  13.05.2021r.

  Zakres wykonany: renowacja sieci kanalizacyjnej o średnicy 500mm - 1000mm o dł. 2,09 km

  Renowacja studni kanalizacyjnych – 34 szt.

 • Kontrakt nr 5 - Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze

  Data podpisania Umowy z Wykonawcą 12.06.2017r.

  Wykonawca: JASTA-PLUS Sp. z o.o. Żary.

  Termin realizacji:  12.04.2018r

  Zakres wykonany: sieć wodociągowa  5,07 km

  Aby przyłączyć się do wybudowanej sieci należy:

  – wystąpić do naszej Spółki o wydanie warunków przyłączenia. Do wniosku trzeba załączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy z proponowaną trasą przyłącza na aktualnej kopi mapy zasadniczej; (warunki wydawane są w okresie do 21 dni dla zabudowy jednorodzinnej, do 45 dni dla zabudowy wielomieszkaniowej, instytucji itp.)

  – po otrzymaniu warunków przyłączenia we własnym zakresie zgodnie z określonymi warunkami należy wykonać przyłącze ( można skorzystać z wybranej przez siebie firmy lub skorzystać z oferty Spółki ZWiK- informacje na naszej stronie);

  – po wykonaniu przyłącza należy zgłosić wykonanie i umówić się telefonicznie na odbiór przyłącza pod nr telefonu 68 4519352.

  W ustalonym dogodnym terminie inspektor ZWiK dokona odbioru przyłącza i wyda Państwu wniosek o zawarcie umowy na nowe podłączenie ( wniosek dostępny jest również na naszej stronie w zakładce dla Klienta –  Druki do pobrania: wniosek-o-zawarcie-umowy_nowe-podlaczenie_20200301.pdf (zwik.zgora.pl);

  – po dostarczeniu nam wypełnionego wniosku, z naszej strony zostanie wysłana do Państwa pocztą Umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków (w dwóch kopiach) do odesłania po uzupełnieniu. W ciągu14 od daty otrzymania, wypełniony i podpisany formularz umowy w dwóch egzemplarzach należy odesłać pocztą do naszej Spółki lub zostawić osobiście w siedzibie ZWIK w pojemniku na korespondencję;

  – po sprawdzeniu i podpisaniu formularza umowy ze strony Spółki 1 egzemplarz zostanie Państwu odesłany;

  Warunkiem zrzutu ścieków do kanalizacji jest zawarcie umowy.