Aktualności na temat projektu

 • „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”
 • Obecnie zakończono roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem:

  - zbiornika osadu zagęszczonego-zmieszanego;

  - układu uzdatniania biogazu, 

  - zbiornika biogazu oraz pochodni;                                                                      

  - zbiornika retencyjnego filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu, stacją dozowania koagulantu i pompownią osadu pokoagulacyjnego; 

  - przepompowni lokalnej;

  - klatki schodowej ob. 2c;

  Zakończono roboty technologiczne związane z wykonaniem:

  - modernizacji istniejących obiektów: zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego oraz zbiornika grawitacyjnego osadu nadmiernego;

  - zbiornika osadu zagęszczonego zmieszanego;

  - zbiornika osadu przefermentowanego;

  - zbiornika retencyjnego filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu, stacją dozowania koagulantu i pompownią osadu pokoagulacyjnego;

  - przepompowni lokalnej;

  Trwają prace konstrukcyjno-budowlane w zakresie wznoszenia budynku wielofunkcyjnego – roboty murarskie ścian, stropów oraz schodów, wykonywane są izolacje termiczne ścian i dachu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń technologicznych.

  Ponadto realizowane są roboty polegające na wykonaniu sieci międzyobiektowych (m.in. sieć cieplna, sieć oleju opałowego, rurociągi tłoczne, rurociągi osadowe), a także trwa realizacja robót elektrycznych (m.in. nowe trasy kablowe oraz instalacje wewnątrz obiektowe).

   

 • „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”

  Trwa realizacja inwestycji. Zakończono budowę kanałów w ulicach: Świętojańskiej, Jęczmiennej, Młyńskiej, Dębowej, Leśnej, Strumykowej i Księżnej Doroty, Lipowej, Świerkowej, Jaśminowej, Parkowej i Zielonogórskiej. Kontynuowane są roboty w ulicy: Chabrowej, Kwiatowej i Kościelnej. Równolegle do budowy sieci kanalizacyjnej realizowane są roboty na przepompowniach ścieków. Na przepompowniach ścieków od PS-1 do PS-6, wybudowano komory pod zabudowę tłoczni, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Jednocześnie na przepompowni PS-1 budowany jest budynek techniczny.

   

   

   

 • „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”

  Trwa realizacja inwestycji. Ułożono rurociągi w ulicach: Odrzańskiej, Porzeczkowej, Krótkiej, Sportowej, Lipowej, Młyńskiej, Truskawkowej, Dolnej, Pięknej, Leśnej, Kasztanowej i Łąkowej. Do ułożenia pozostały rurociągi w ul. Szkolnej oraz w części ul. Podgórnej. Został wybudowany budynek pompowni wody przy ul. Kożuchowskiej. Trwają prace modernizacyjne pompowni przy ul. Zawada- Szkolna. 

   

 • „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra”

  Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty.

   

 • „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”

  Zaadanie zakończono. Mieszkańcy mogą przyłączać się zainteresowani przyłączeniem znajdą informację: http://www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php

 

 • „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”

  Roboty związane z realizacją Kontraktu zostały zakończone w dniu 29.10.2021r.

  W ramach realizacji Kontraktu wykonano:

  ·         modernizację zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego, zbiornika grawitacyjnego osadu nadmiernego oraz komory zasuw;

  ·         zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego;

  ·         budynek wielofunkcyjny, w nim:

  -      instalację termicznej hydrolizy osadów,

  -      instalację mechanicznego zgęszczania osadu nadmiernego,

  -      wymienniki ciepła i pompownię cyrkulacji osadu,

  -      pompownię osadu wstępnego,

  -      instalację przyjęcia tłuszczy,

  -      instalację agregatów kogeneracyjnych,

  -      kocioł rezerwowy,

  -      węzeł osuszania i usuwania siloxanów z biogazu,

  -      instalację podnoszenia ciśnienia wody technologicznej,

  ·         wydzielone zamknięte komory fermentacyjne,

  ·         zbiorniki osadu przefermentowanego nr 1 i 2 (zmiana funkcji użytkowania),

  ·         układ uzdatniania biogazu;

  ·         ujęcie biogazu,

  ·         odsiarczalnię biogazu,

  ·         zbiornik biogazu,

  ·         pochodnię,

  ·         zbiornik retencyjny filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu z filtratu,

  ·         przepompownię lokalną,

  ·         sieci miedzyobiektowe,

  ·         zagospodarowanie terenu wraz z drogami i chodnikami.

  Zakończono roboty technologiczne związane z wykonaniem:

  - modernizacji istniejących obiektów: zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego oraz zbiornika grawitacyjnego osadu nadmiernego;

  - zbiornika osadu zagęszczonego zmieszanego;

  - zbiornika osadu przefermentowanego;

  - zbiornika retencyjnego filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu, stacją dozowania koagulantu i pompownią osadu pokoagulacyjnego;

  - przepompowni lokalnej;

  - przepompowni wody technologicznej;

  - instalacji odbioru flotatu z piaskowników;

   

  Trwają prace w zakresie realizacji robót instalacyjnych branży sanitarnej w budynku wielofunkcyjnym oraz dostawy i montaże specjalistycznych urządzeń technologicznych, w tym m.in. instalacji mechanicznego zagęszczania osadu, instalacji przyjęcia tłuszczy oraz instalacji termicznej hydrolizy osadów.

   

  Ponadto wysoko zaawansowane są roboty polegające na wykonaniu sieci międzyobiektowych (m.in. sieć cieplna, sieć oleju opałowego, rurociągi tłoczne, rurociągi osadowe), a także realizacji robót elektrycznych (m.in. nowe trasy kablowe oraz instalacje wewnątrz obiektowe) oraz armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

 • „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”

  Wybudowano kanalizację w Zatoniu. Mieszkańcy powinni się przyłączać do sieci. 

  W Zatoniu wybudowano ok. 13 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Świętojańska, Jęczmienna, Młyńska, Dębowa, Leśna, Strumykowa i Księżnej Doroty, Lipowa, Świerkowa, Jaśminowa, Parkowa, Zielonogórska, Chabrowa, Kościelna, Słoneczna, Kwiatowa, Makowa i Pszczela.

  Mieszkańcy powinni wystąpić w siedzibie naszej Spółki o wydanie warunków, a następnie przyłączyć się do istniejącej sieci. Szczegółowe informacje na temat procedury przyłączenia do wybudowanej sieci znajdują się na stronie: https://www.zwik.zgora.pl/strefa-klienta/dla-klienta/przylaczanie-do-sieci-wod-kan/

 • „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”

  Zadanie zakończono. Zakres wybudowanej sieci wodociągowej wynosi ponad 8 km. Wodociąg został wykonany w ulicach: Dolna, Leśna, Lipowa, Kasztanowa, Krótka, Łąkowa, Młyńska, Odrzańska, Piękna, Podgórna, Porzeczkowa, Sportowa, Szkolna, Truskawkowa.

  Zachęcamy Mieszkańców do przyłączenia się do nowowybudowanej sieci wodociągowej.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyłączenia do sieci wodociągowej znajdują się na stronie: https://www.zwik.zgora.pl/strefa-klienta/dla-klienta/przylaczanie-do-sie...

 • „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra”

  I Etap Zadania zakończono. Wykonano renowację sieci kanalizacyjnej na Trasie Północnej na odcinku o dł. 706 m w technologii bezwykopowej, metodą rękawa z włókien silikonowych, nasączonego żywicą poliestrową, utwardzonego promieniami UV.

  13.07.2020 r. podpisano umowę na II etap renowacji sieci kanalizacyjnej na Trasie Północnej. Wykonawcą,  jest Konsorcjum firm: Cons Control System Marcin Kupiec (Lider), oraz Cons Control System Sp. z o.o. Sp. K. (Partner).

  Obecnie trwa II etap zadania, który obejmuje renowację ok. 2 km sieci i 34 studnie. Inwestycja jest przeprowadzona metodą bezwykopową przy zastosowaniu termoutwardzalnego rękawa nasączanego żywicami. Koniec realizacji zaplanowano na maj 2021 roku.

 • „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”

  Zadanie zakończono. Zakres wybudowanej sieci wynosi ponad 5 km. Wodociąg został wykonany w ulicy Odrzańskiej oraz w przyległych ulicach: Różanej, Makowej, Konwaliowej, Irysowej, Maciejkowej, Murarskiej, Morwowej, Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, Poziomkowej, Malinowej, Agrestowej i Dolnej. 

  Mieszkańcy powinni przyłączyć się do istniejącej sieci.

  Szczegółowe informacje na temat procedury przyłączenia do wybudowanej sieci znajdują się na stronie:  www.zwik.zgora.pl/strefa-kienta/przylaczanie-do-sieci-wod-kan/