Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
na terenie miasta Zielona Góra

„Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra” nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04

Planowana jest do wykonania bezwykopowa modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, o łącznej długości ok. 2,5 km, zlokalizowanej na terenie Miasta Zielona Góra. Renowacja obejmuje odcinek Trasy Północnej, od ronda na skrzyżowaniu uilc Sulechowska/Trasa Północna do ul. Dekoracyjnej. 

Realizacja przedmiotowego zakresu renowacji sieci kanalizacyjnej jest niezbędna ze względu na pogarszający się stan techniczny kanałów, konieczność ograniczenia zjawiska infiltracji ścieków do gruntu oraz eksfiltracji wód gruntowych do kanałów, które to zjawiska są niekorzystne ze względu na ochronę środowiska gruntowo – wodnego (przedostawanie się do niego ścieków nieoczyszczonych) oraz eksploatację oczyszczalni ścieków (przeciążenie hydrauliczne zwiększające koszty jej eksploatacji). Inwestycja spowoduje zniwelowanie negatywnych skutków wynikających ze złego stanu technicznego kanalizacji.

Zakończenie zadania planowane jest na II kwartał 2020 r.