Rozbudowa oczyszczalni ścieków
dla aglomeracji Zielona Góra

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”

Rozbudowa oczyszczalni ma celu modernizację przeróbki osadów ściekowych, w tym wytworzenie energii elektrycznej z biogazu otrzymanego w procesie fermentacji tych osadów.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy powstanie instalacja do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu, nastąpi wykorzystanie go do produkcji energii przewidzianej do wykorzystania w dalszych procesach przeróbki osadów (ich suszenia i spalania).

Opis rozbudowy oczyszczalni ścieków

Instalacja fermentacji metanowej prowadzona będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu i zostanie poprzedzona termiczną hydrolizą osadu.

Przyjęto następujące nowoprojektowane elementy ciągu technologicznego osadowego:

 • zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (obiekt istniejący - modernizowany),
 • zbiornik grawitacyjny osadu nadmiernego (obiekt istniejący - modernizowany),
 • komora zasuw (obiekt istniejący – modernizowany),
 • zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego (obiekt projektowany),
 • budynek wielofunkcyjny (obiekt projektowany), w nim:
  • instalacja termicznej hydrolizy osadów,
  • instalacja mechanicznego zgęszczania osadu nadmiernego,
  • wymienniki ciepła i pompownia cyrkulacji osadu,
  • pompownia osadu wstępnego,
  • instalacja przyjęcia tłuszczy,
  • instalacja agregatów kogeneracyjnych,
  • kocioł rezerwowy,
  • węzeł osuszania i usuwania siloxanów z biogazu,
  • instalacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej,
 • wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (obiekt projektowany),
 • zbiorniki osadu przefermentowanego nr 1 i 2 (obiekty istniejące – zmiana funkcji),
 • układ uzdatniania biogazu (obiekt projektowany),
 • ujęcie biogazu (obiekt projektowany),
 • odsiarczalnia biogazu (obiekt projektowany),
 • zbiornik biogazu (obiekt projektowany),
 • pochodnia (obiekt projektowany),
 • zbiornik retencyjny filtratu z stacją chemicznego usuwania fosforu z filtratu (obiekt projektowany),
 • przepompownia lokalna (obiekt projektowany),
 • sieci międzyobiektowe,

Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2021 r.

 

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z instalacją termicznej hydrolizy oraz instalacją agregatów kogeneracyjnych.
2. Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne.
3. Zbiornik biogazu wraz z układem uzdatniania i odsiarczania biogazu.
4. Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego.
5. Zbiornik filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforów z filtratu oraz instalacją dozowania koagulantu.